Search   phone1-(202) 677-5880

ኣባል ምንቅስቓስ ንዕላማታት ምንቅስቓስ ይኣኽል ተቐቢሉ፡ ኣብ ከተምኡ ኣብ ዝርከብ ናይ ይኣክል ምንቕስቓስ ዝተጸምበረ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ኤርትራዊ። 4. ወኪል ከተማ፡ ንምንቅስቓስ ከተምኡ ኣብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ንምውካል ካብ ከተምኡ ብዴሞክራስያዊ መገዲ ተመሪጹ ዝመጸ ግለ ሰብ። 5. ፈጻሚ ኣካል፡ ካብቶም ሓሓደ ወከልቲ ምንቅስቓስ…